1.1. Entry Test

1.1.1. Assignments

Code 1.1. Entry Test Assignment A
"""
* Assignment: Entry Test List of Dict
* Complexity: easy
* Lines of code: 6 lines
* Time: 8 min

English:
  1. Use data from "Given" section (see below)
  2. Define `result: list[dict]`:
  3. Convert `DATA` from `list[tuple]` to `list[dict]`
    a. key - name from the header
    b. value - numerical value or species name
  4. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Użyj danych z sekcji "Given" (patrz poniżej)
  2. Zdefiniuj `result: list[dict]`:
    a. klucz - nazwa z nagłówka
    b. wartość - wartość numeryczna lub nazwa gatunku
  3. Przekonwertuj `DATA` z `list[tuple]` do `list[dict]`
  4. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> assert type(result) is list, \
  'Result must be a list'

  >>> assert len(result) > 0, \
  'Result cannot be empty'

  >>> assert all(type(element) is dict for element in result), \
  'All elements in result must be a dict'

  >>> result # doctest: +NORMALIZE_WHITESPACE
  [{'Sepal length': 5.8, 'Sepal width': 2.7, 'Petal length': 5.1, 'Petal width': 1.9, 'Species': 'virginica'},
   {'Sepal length': 5.1, 'Sepal width': 3.5, 'Petal length': 1.4, 'Petal width': 0.2, 'Species': 'setosa'},
   {'Sepal length': 5.7, 'Sepal width': 2.8, 'Petal length': 4.1, 'Petal width': 1.3, 'Species': 'versicolor'},
   {'Sepal length': 6.3, 'Sepal width': 2.9, 'Petal length': 5.6, 'Petal width': 1.8, 'Species': 'virginica'},
   {'Sepal length': 6.4, 'Sepal width': 3.2, 'Petal length': 4.5, 'Petal width': 1.5, 'Species': 'versicolor'},
   {'Sepal length': 4.7, 'Sepal width': 3.2, 'Petal length': 1.3, 'Petal width': 0.2, 'Species': 'setosa'}]
"""


# Given
DATA = [('Sepal length', 'Sepal width', 'Petal length', 'Petal width', 'Species'),
    (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, 'virginica'),
    (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, 'setosa'),
    (5.7, 2.8, 4.1, 1.3, 'versicolor'),
    (6.3, 2.9, 5.6, 1.8, 'virginica'),
    (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, 'versicolor'),
    (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, 'setosa')]


result: list


Code 1.2. Entry Test Assignment B
"""
* Assignment: Entry Test Endswith
* Complexity: medium
* Lines of code: 4 lines
* Time: 13 min

English:
  1. Use data from "Given" section (see below)
  2. Define `result: set[str]`
  3. Iterate over `DATA`
  4. Append to `result` species with endings in `SUFFIXES`
  5. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Użyj danych z sekcji "Given" (patrz poniżej)
  2. Zdefiniuj `result: set[str]`
  3. Iterując po `DATA`
  4. Dodaj do `result` nazwy gatunków z końcówkami w `SUFFIXES`
  5. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> assert type(result) is set, \
  'Result must be a set'

  >>> assert len(result) > 0, \
  'Result cannot be empty'

  >>> assert all(type(element) is str for element in result), \
  'All elements in result must be a str'

  >>> 'virginica' in result
  True
  >>> 'setosa' in result
  True
  >>> 'versicolor' in result
  False
"""


# Given
DATA = [('Sepal length', 'Sepal width', 'Petal length', 'Petal width', 'Species'),
    (5.8, 2.7, 5.1, 1.9, {'virginica'}),
    (5.1, 3.5, 1.4, 0.2, {'setosa'}),
    (5.7, 2.8, 4.1, 1.3, {'versicolor'}),
    (6.3, 2.9, 5.6, 1.8, {'virginica'}),
    (6.4, 3.2, 4.5, 1.5, {'versicolor'}),
    (4.7, 3.2, 1.3, 0.2, {'setosa'}),
    (7.0, 3.2, 4.7, 1.4, {'versicolor'}),
    (7.6, 3.0, 6.6, 2.1, {'virginica'}),
    (4.6, 3.1, 1.5, 0.2, {'setosa'})]

SUFFIXES = ('ca', 'osa')

result: set


Code 1.3. Entry Test Assignment C
"""
* Assignment: Entry Test File
* Complexity: hard
* Lines of code: 15 lines
* Time: 13 min

English:
  1. Use data from "Given" section (see below)
  2. Skip comments (`#`) and empty lines
  3. Extract from each line: ip, host and protocol and add to `result: list[dict]`
  4. Each line must be a separate dict
  5. Merge host names with the same IP
  6. IPv4 protocol address is when dot (`.`) is in ip address
  7. `result` must be list of dicts (`list[dict]`)
  8. Run doctests - all must succeed

Polish:
  1. Użyj danych z sekcji "Given" (patrz poniżej)
  2. Pomiń komentarze (`#`) i puste linie
  3. Wyciągnij z każdej linii: ip, host i protokół i dodaj do `result: list[dict]`
  4. Każda linia ma być osobnym słownikiem
  5. Protokół IPv4 jest gdy kropka (`.`) znajduje się w adresie
  6. Scal nazwy hostów dla tego samego IP
  7. Uruchom doctesty - wszystkie muszą się powieść

Tests:
  >>> import sys; sys.tracebacklimit = 0

  >>> assert type(result) is list, \
  'Result must be a list'

  >>> assert len(result) > 0, \
  'Result cannot be empty'

  >>> assert all(type(row) is dict for row in result), \
  'All elements in result must be a dict'

  >>> result # doctest: +NORMALIZE_WHITESPACE
  [{'ip': '127.0.0.1', 'hosts': ['localhost', 'astromatt'], 'protocol': 'ipv4'},
   {'ip': '10.13.37.1', 'hosts': ['nasa.gov', 'esa.int', 'roscosmos.ru'], 'protocol': 'ipv4'},
   {'ip': '255.255.255.255', 'hosts': ['broadcasthost'], 'protocol': 'ipv4'},
   {'ip': '::1', 'hosts': ['localhost'], 'protocol': 'ipv6'}]
"""


# Given
DATA = """
##
# `/etc/hosts` structure:
#  - IPv4 or IPv6
#  - Hostnames
 ##

127.0.0.1    localhost
127.0.0.1    astromatt
10.13.37.1   nasa.gov esa.int roscosmos.ru
255.255.255.255 broadcasthost
::1       localhost
"""

result: list